Bescherming van persoonsgegevens

Bedankt voor uw interesse in onze web- en e-shop. Bij Hranipex wordt elke klant gewaardeerd. Daarom willen we alleen de beste service bieden tegen kristalheldere voorwaarden.

Om de kwaliteit van onze service te maximaliseren, werken wij met uw persoonlijke gegevens. Wij waarderen het ten zeerste dat u uw persoonlijke gegevens met ons wenst te delen en wij verbinden ons ertoe deze zo goed mogelijk te beschermen. Tegelijkertijd streven we ernaar om zo transparant mogelijk te zijn in onze relatie met u, vooral met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u verwerken.

Vanwege de nieuwe EU-wetgeving is dit document opgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR). Hranipex Nederland volgt de Nederlandse wetgeving.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info.nl@hranipx.com, of via ons postadres Hranipex Nederland, Veldweg 41 te Herkenbosch Nederland.

1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Hranipex Nederland via haar moedermaatschappij Hranipex a. s. met maatschappelijke zetel te Jaroslavy Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec, identificatienummer: 26017997, een vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de regionale rechtbank in České Budějovice, dossiernummer B 1047. De verantwoordelijke voor de verwerking kan worden gecontacteerd op info.nl@hranipex.com. Hranipex Nederland verwerkt de gegevens conform de AVG wetgeving. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens)

2. Waarom zijn persoonsgegevens nodig?

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt persoonsgegevens
a) Om het sluiten en de daaropvolgende uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke te verzekeren.
b) Ter behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen, dat wil zeggen een zo snel en efficiënt mogelijke afhandeling van uw inkooporders. Dit omvat ook het opstellen van offertes, het verwerken van elke inkooporder, het afhandelen van claims, bedrijfsanalyse en planning.
c) Om marketingredenen, zodat de verwerkingsverantwoordelijke het aanbod op uw behoeften kan afstemmen en u over nieuwe producten kan informeren. Voor dit doel van verwerking heeft de verwerkingsverantwoordelijke uw duidelijke, bevestigende toestemming nodig.

Bij het verwerken van de bovenstaande persoonsgegevens maakt Hranipex Nederland gebruik van profilering met het oog op het verbeteren van zijn diensten en het creëren van gepersonaliseerde inhoud van zakelijke communicatie, en hij doet dit op basis van zijn gerechtvaardigd belang.

E-mailadressen mogen worden verwerkt om ze op te slaan in een database voor de verspreiding van zakelijke communicatie. Deze communicatie kan alleen betrekking hebben op soortgelijke goederen

of diensten en u kunt zich eenvoudig afmelden voor het ontvangen ervan - door een brief of e-mail te sturen of door te klikken op de link "Afmelden" in de zakelijke communicatie. De door Hranipex Nederland verwerkt e-mailadressen worden bewaard voor dit doel ten tijde van productaankopen en vervolgens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste gebruik ervan.

3. Wat zijn uw legitieme belangen?

Hranipex Nederland verwerkt persoonsgegevens ook om zijn gerechtvaardigde belangen te beschermen. Legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de juiste naleving van alle contractuele verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, de juiste naleving van alle wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, direct marketing, de bescherming van de zakelijke belangen en eigendommen van de verwerkingsverantwoordelijke, evenals milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend om de noodzakelijke wettelijke redenen worden verwerkt of worden geblokkeerd. Meer informatie over uw rechten op het gebied van gegevensverwerking vindt u in artikel 10 van dit document. Hranipex Nederland volgt de Nederlandse wetgeving.

4. Hoe zijn de persoonsgegevens verkregen?

Hranipex Nederland heeft de persoonsgegevens rechtstreeks van u verkregen, voornamelijk uit ingevulde formulieren, onderlinge communicatie of contracten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens afkomstig zijn uit openbaar toegankelijke bronnen. Verder zou de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens kunnen verkrijgen van derden die bevoegd zijn om uw persoonsgegevens in te zien en te verwerken en met wie u samenwerkt, evenals uit informatie die beschikbaar is op sociale media en het internet indien deze door u is geplaatst.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Om ervoor te zorgen dat u een vervulde verplichting nakomt, om de naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen, om te zorgen voor gepersonaliseerde aanbiedingen van de goederen en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke en voor andere bovengenoemde doeleinden, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke de volgende categorieën persoonsgegevens:
a) Basis identificatiegegevens - voornaam, achternaam, woonadres en identificatienummer;
b) Contactgegevens - telefoonnummer en e-mailadres;
c) Informatie over het gebruik van de producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke - gegevens over welke producten van de verwerkingsverantwoordelijke u in het verleden hebt gebruikt en welke u nu gebruikt, met inbegrip van productinstellingen enz;
d) Informatie verzameld uit onderlinge communicatie - informatie in e-mails, opnames van telefoongesprekken of andere contactformulieren;
e) Facturerings- en transactiegegevens - met name informatie in facturen, met betrekking tot de overeengekomen factureringsvoorwaarden en ontvangen betalingen;
f) Geolocatie-informatie - informatie van de webbrowser of mobiele applicaties die u gebruikt.

6. Geven jullie persoonlijke gegevens door aan anderen?

Binnen de wettelijke grenzen zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, rechtbanken, strafrechtelijke autoriteiten of toezichthoudende autoriteiten voor de kapitaalmarkt.

Daarom kunnen, afhankelijk van de aard van de diensten die u gebruikt, derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens:

Personen die zorgen voor onze technische operaties en exploitanten van technologieën die we gebruiken voor onze diensten;

Personen die regelmatig de veiligheid en integriteit van diensten en websites verzorgen en testen; Personen die het verkeer op onze websites analyseren;

Personen die zendingen met uw bestellingen bij u afleveren;

Aanbieders van betalingsgateways;

Zakelijke partners of sponsors die betrokken zijn bij de organisatie van onze evenementen, conferenties, workshops, enz.

Exploitanten van gerichte advertentiesystemen;

Beheerders van technische oplossingen waarmee we je alleen de inhoud en advertenties kunnen laten zien die voor jou relevant zijn.

Onder bepaalde duidelijk gedefinieerde voorwaarden zijn wij verplicht om sommige van uw persoonsgegevens bekend te maken onder de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld aan de politie van Tsjechië of andere strafrechtelijke autoriteiten, waaronder gespecialiseerde afdelingen (eenheid voor het opsporen van georganiseerde misdaad, douaneadministratie, enz.

Wij zullen persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven als u hiervan volledig op de hoogte bent en uw uitdrukkelijke toestemming geeft voor een dergelijke doorgifte.

7. Hoe lang bewaart u persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen voor de duur van het contract. Sommige persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn om te voldoen aan belasting- en factureringsverplichtingen worden langer bewaard, meestal 10 jaar vanaf het jaar volgend op het begin van het bewaarde feit.

Persoonsgegevens die relevant zijn voor de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke worden niet langer dan 3 jaar bewaard vanaf het einde van de contractuele relatie met de voor de verwerking verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketingdoeleinden worden niet langer dan 3 jaar na verwerving gearchiveerd.

Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan voor de maximale periode die door de wet is bepaald. Na afloop van de archiveringsperiode worden de persoonsgegevens veilig en onomkeerbaar vernietigd om misbruik te voorkomen.

8. Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensverwerking en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

De verwerkingsverantwoordelijke stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw gegevens op een correcte en vooral veilige manier worden verwerkt. U bent verzekerd van de in dit artikel beschreven rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw individuele rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar cz-gdpr@hranipex.com.

Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om informatie te vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens.

De informatie die u krijgt bij het uitoefenen van dit recht is opgenomen in dit document, maar dat belet u niet om ze opnieuw op te vragen.

Recht op toegang tot persoonsgegevens

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u toegang tot informatie over de doeleinden van deze verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers, de duur van de bewaring van persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

Als uw woonplaats, telefoonnummer of andere feiten die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, zijn gewijzigd, hebt u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerkte persoonsgegevens te rectificeren. Daarnaast hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Wijzigingen moeten per e-mail worden gestuurd naar uw vertegenwoordiger of assistent, of anders naar info.nl@hranipex.com. Persoonsgegevens van een bedrijf (zoals de statutaire zetel) mogen alleen worden gewijzigd door een persoon die gemachtigd is om namens het bedrijf op te treden. Hranipex Nederland werkt confrom de Nederlandse AVG wetgeving. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/privacyrechten-avg).

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

In bepaalde specifieke situaties hebt u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. Uw verzoek wordt onderworpen aan een individuele beoordeling en u wordt in detail geïnformeerd over het resultaat.

Het wissen van persoonsgegevens van een bedrijf (zoals de statutaire zetel) kan alleen worden aangevraagd door een persoon die gemachtigd is om namens het bedrijf te handelen.

Recht op beperking van verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is. Als u echter van mening bent dat de verwerkingsverantwoordelijke de bovengenoemde doeleinden heeft overschreden, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens alleen te laten verwerken voor de absoluut noodzakelijke wettelijke redenen of om ze te blokkeren. Uw verzoek wordt onderworpen aan een individuele beoordeling en u wordt in detail geïnformeerd over het resultaat.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als u wilt dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf verstrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens in een passende vorm overdragen aan een door u aangewezen entiteit, tenzij dit niet mogelijk is vanwege juridische of andere belangrijke obstakels.

Recht op bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Als u ontdekt of van mening bent dat de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt in strijd met de bescherming van uw privacy en persoonlijke levenssfeer of in strijd met de wet, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke vragen om de gebrekkige toestand uit te leggen of te verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen bij het Bureau bescherming persoonsgegevens

U kunt te allen tijde contact opnemen met de autoriteit die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens met uw suggesties of klachten: info.nl@hranipex.com

Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken door uw intrekking te sturen naar het adres van het hoofdkantoor van de verwerkingsverantwoordelijke op info.nl@hranipex.com, of door gebruik te maken van de daarvoor bestemde link in elektronische communicatie.

9. Worden persoonsgegevens automatisch geanalyseerd?

Persoonsgegevens worden automatisch geanalyseerd en kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw activiteiten op de website van de verwerkingsverantwoordelijke, profilering of geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot de marketingactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als gevolg van dergelijke activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke wordt uw gedrag op de website in kaart gebracht en geanalyseerd, wat een zekere inmenging in uw recht op privacy inhoudt. Tegelijkertijd draagt deze analyse er echter toe bij dat u alleen reclame ontvangt voor de producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van de resultaten van de analyse.

Aanvullende informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens.