Franco levering vanaf 475 eur ex. btw-ordergrootte. Door via de e-shop te bestellen accepteert U onze algemene-voorwaarden onder aan de website. Let op: laatste zending uit CZ vertrekt 19 december 2023, dus bestel op tijd!

ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) van de vennootschap HRANIPEX NL

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hranipex Nederland B.V. en haar afnemers en op alle aanbiedingen en bestellingen van de afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zelf, of van derden, van welke aard dan ook. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en van deze algemene voorwaarden zelf binden ons pas, nadat deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Op het moment dat een overeenkomst tot stand komt, wordt de afnemer geacht in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden: hetzelfde geldt voor eventuele nadere opdrachten van de afnemer, mondeling, telefonisch, per fax of op andere wijze verstrekt, die derhalve niet schriftelijk door ons behoeven te worden bevestigd.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er geen overeenkomst tot stand komt.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden.

De klant gaat ermee akkoord dat de bedrijven binnen de groep waartoe Hranipex Nederland B.V. behoort zich ook op deze algemene voorwaarden kunnen beroepen.

2. Aanbiedingen

1. Alle bij een offerte gevoegde prijslijsten, brochures en andere informatie dienen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Deze informatie is voor ons alleen bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht gedetailleerde informatie te verstrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle brochures, prijslijsten en alle technische informatie bij deze documenten, zoals tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, enz. en alle andere schriftelijke documenten bij de offerte blijven uitdrukkelijk onze intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant uitdrukkelijk verboden om deze informatie te kopiëren. Het gebruik van deze informatie moet beperkt blijven tot het eigen gebruik van de klant in het kader van deze offerte en de eventueel geplaatste bestelling. Op ons eerste verzoek en in het geval de klant binnen de aanbiedingstermijn geen overeenkomst heeft gesloten of de aanbieding herroept, dient alle informatie terstond aan ons te worden teruggezonden.

3. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zijn wij gerechtigd alle kosten die gemaakt zijn om een offerte te maken bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. De opgegeven prijzen gelden alleen voor de opgegeven hoeveelheden.

3. De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij de bestelling uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard en/of bevestigd. In het geval van een bindende aanbiedingstermijn komt de overeenkomst tot stand wanneer de klant de aanbieding heeft aanvaard. De orderbevestiging of het bindende aanbod wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen en (mondelinge) toezeggingen van ons of onze medewerkers, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn alleen bindend wanneer deze namens ons schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

3. Indien vanwege de aard en omvang van de leveringen of werkzaamheden geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaardelijke voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig is om zijn financiële verplichtingen onder de overeenkomst na te komen.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan financiële als aan andere verplichtingen voldaan zal worden. Hranipex Nederland B.V. is gerechtigd het sluiten van de overeenkomst dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze zekerheid in voldoende mate is gesteld.

6. Wij zijn gerechtigd andere partijen in te schakelen voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Zo mogelijk overleggen wij hierover met de klant. Ook de andere partijen kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

7. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meer (rechts)personen, zijn zij jegens Hranipex Nederland B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichting tot betaling van de facturen.

4. Omstandigheden buiten onze controle

1. Daaronder worden in ieder geval begrepen alle omstandigheden waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen en alle onvoorziene omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen en/of onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers en onderaannemers en wanprestatie door toeleveranciers en onderaannemers waardoor wij onze verplichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

2. Indien naar ons oordeel de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de overmachtsituatie zich niet langer voordoet.

3. Indien de omstandigheid die buiten onze macht ligt naar ons oordeel van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Wij zijn niet gehouden tot enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Prijzen en kosten

1. Elke prijs is vrijblijvend, tenzij een bindende aanbiedingstermijn van toepassing is.

2. Hranipex Nederland B.V. is gerechtigd een voorschot te bedingen.

3. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen

 • gebaseerd op de hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, verzekeringspremies en overige kosten geldend op de datum van de aanbieding en/of opdracht;
 • gebaseerd op levering af fabriek;
 • exclusief btw en andere heffingen;
 • exclusief de kosten van installatie en opstarten, tenzij anders vermeld, in welk geval deze kosten afzonderlijk worden gespecificeerd;
 • exclusief de kosten van verpakking. Ter bescherming van onze goederen tegen beschadiging is verpakking noodzakelijk en zal in geval van uitzonderlijke verpakkingseisen (gekoeld transport bijvoorbeeld), ter beoordeling van Hranipex Nederland B.V., in rekening worden gebracht;
 • vermeld in euro, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als gevolg van wijzigingen in wisselkoersen.

4. In geval van verhoging van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

6. Levering en leveringsvoorwaarden

1. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek/magazijn.

2. De overeengekomen levertijd en/of installatietermijn gaat in op de dag waarop alle benodigde gegevens en documenten in ons bezit zijn. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 geldt als tijdstip van levering het moment waarop de goederen worden uitgeladen (de feitelijke overdracht). Het risico voor de goederen gaat dan over op de klant. Op leveringen zijn de gekozen incoterms (laatste editie) van toepassing.

3. De klant is verplicht de geleverde goederen en/of de verpakking binnen 24 uur na levering te inspecteren op eventuele tekorten of beschadigingen of deze inspectie uit te voeren binnen 10 dagen na onze mededeling dat de goederen ter beschikking staan van de klant. De klant dient eventuele tekorten en/of beschadigingen die bij aflevering worden geconstateerd binnen 24 uur na aflevering aan ons te melden. Bij gebreke hiervan zijn wij gerechtigd reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. In geval van een klacht dient de klant de goederen te laten zoals ze zijn totdat wij de klachten hebben onderzocht.

4. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. In dat geval is de klant verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. In het geval de goederen in opdracht van de afnemer dienen te worden gekeurd, worden de goederen geacht te zijn geleverd anders dan vermeld in lid 2 van artikel 6, wanneer de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan gereed zijn voor keuring/inspectie bij de betreffende fabrikant (derden of Hranipex Nederland B.V.) en nadat de afnemer hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. Vanaf dat moment zijn de goederen voor risico van de afnemer, ook indien de goederen nog door ons vervoerd dienen te worden.

6. Indien de goederen niet binnen 10 dagen na levering worden afgenomen of de klant bij afroepcontracten (inclusief consignatievoorraden) de overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren en deze vanaf dat moment volledig voor rekening en risico van de klant op te slaan.

7. Overeengekomen levertijden gelden altijd bij benadering. Bij niet tijdige levering heeft de afnemer het recht een redelijke termijn van tenminste 21 dagen te stellen voor de levering van de goederen. Hranipex Nederland B.V. is gerechtigd een langere termijn te bedingen. Worden de goederen ook binnen deze termijn niet geleverd, tenzij er sprake is van overmacht (zie ook art. 11), dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden zijn.

7. Acceptatie, inspectie en claims

1. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering en/of installatie van de goederen schriftelijk bij ons heeft gereclameerd over gebreken die niet onder artikel 6, lid 3 vallen, wordt de klant geacht de goederen te hebben geaccepteerd. In geval van een klacht dient de klant de goederen te laten zoals ze zijn totdat wij de klachten hebben onderzocht.

2. Indien werd overeengekomen dat de klant de goederen zal keuren of laten keuren in de fabriek of bij ons, en de klant van dit recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de 10 dagen nadat hij in kennis werd gesteld van de mogelijkheid hiertoe, worden de goederen geacht definitief te zijn aanvaard door de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten van de inspectie, het certificaat en de certificering ten laste van de klant.

3. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld te geschieden tijdens de beproeving of keuring in het bedrijf van de betreffende leverancier of bij ons of, indien geen beproeving of keuring plaatsvindt, binnen de in artikel 6.3 genoemde termijn.

4. Geretourneerde goederen worden door ons alleen geaccepteerd als:

 • de goederen zich in verkoopbare staat bevinden, zulks ter beoordeling van Hranipex Nederland B.V.;
 • wij vooraf onze schriftelijke goedkeuring hebben gegeven;
 • de goederen worden franco geretourneerd, tenzij anders overeengekomen;
 • de goederen voorraad- of standaardmaterialen zijn;
 • de goederen niet langer dan 6 weken geleden zijn geleverd, tenzij anders overeengekomen.

8. Product- en hoeveelheidstoleranties

1. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kleurverschillen die niet meer zijn dan kleurnuances. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen om de levering te weigeren.

2. Voor producten waarvoor de wanddikte, plaatdikte of gewichten in grammen zijn aangegeven, geldt een tolerantie van maximaal 10% meer of minder.

3. Voor wat betreft de toleranties voor verschillen in afmetingen en/of hardheid of andere specificaties wordt verwezen naar de in de aanbieding genoemde en op de website van Hranipex Nederland B.V., www.Hranipex.nl, ter beschikking gestelde productbladen, een en ander voor zover in de aanbieding niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze normen is afgeweken en geen bijzondere specificatie schriftelijk is overeengekomen.

9. Intellectuele eigendomsrechten

1. In geval van productie van artikelen volgens tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin, door ons te ontvangen van onze klant of via onze klant van derden, staat onze klant er volledig voor in dat de productie en/of levering van deze artikelen geen inbreuk vormt op enig octrooi, merk, gebruiksrecht, handelsmodel of enig ander recht van derden en vrijwaart onze klant ons tegen alle mogelijke aanspraken.

2. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de productie en/of levering, zijn wij uitsluitend op grond hiervan gerechtigd de productie en/of levering onmiddellijk te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze rechten op eventuele verdere schadevergoeding door onze afnemer, zonder tot enige schadevergoeding jegens onze afnemer gehouden te zijn. Wij zijn verplicht de klant onverwijld in kennis te stellen van door ons van derden ontvangen bezwaren tegen de productie en/of levering van het betreffende artikel.

3. De klant zal de intellectuele eigendom van Hranipex Nederland B.V. respecteren en er geen inbreuk op maken.

10. Garantie en service

1. Gebreken aan geleverde goederen die bestemd zijn voor langdurig gebruik kunnen worden gerepareerd of vervangen door een nieuwe levering gedurende twaalf maanden na de levering, uitsluitend ter onze beoordeling, indien de gebreken naar onze mening of naar de mening van de fabrikant te wijten zijn aan ontwerpfouten, het gebruikte materiaal of de fabricage, waardoor de goederen onbruikbaar zijn voor de klant voor het beoogde doel.

2. De klant moet de gebreken melden binnen 14 dagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren. In het geval van een klacht moet de klant de goederen laten zoals ze zijn totdat we de klachten hebben onderzocht.

3. Goederen die in aanmerking komen voor reparatie en/of onderzoek dienen franco naar ons adres te worden verzonden. In het geval dat wij reparaties of onderzoeken buiten onze gebouwen moeten uitvoeren, zijn wij gerechtigd de klant de reiskosten, eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken testapparatuur in rekening te brengen. Onderzoeken en reparaties worden in principe uitgevoerd in onze gebouwen tijdens de normale werkuren. Alleen in geval van een afzonderlijke serviceovereenkomst kunnen deze werkzaamheden buiten de normale werkuren plaatsvinden. Indien de voor onderzoek of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.

4. Alle aanspraken op herstel of vervanging vervallen in het geval de klant zelf de geleverde goederen wijzigt of herstelt of laat wijzigen of repareren of de geleverde goederen niet precies volgens de bijgeleverde instructies gebruikt of op een andere manier behandelt of gebruikt op een onjuiste manier of voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel.

5. Het niet nakomen van één van de verplichtingen door de opdrachtgever ontslaat Hranipex Nederland B.V. van haar verplichtingen uit dit artikel.

6. Afgezien van de verplichting in het eerste lid van dit artikel zijn wij niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan zaken of personen tijdens werkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

11. Aansprakelijkheid

1. Onverminderd dwingend recht zijn wij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken of aan personen, zowel van de wederpartij als van derden. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten aan onze zijde, welke direct mochten voortvloeien uit aanspraken van derden jegens ons ter zake van gebeurtenissen, handelingen of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden jegens de wederpartij niet aansprakelijk zijn. Behoudens het bepaalde in dit artikel zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de geleverde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor de zaken naar objectieve maatstaven geschikt zijn.

Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:

 • we hebben het product niet op de markt gebracht;
 • gezien de omstandigheden mag worden aangenomen dat het gebrek dat de schade veroorzaakte niet bestond op het moment dat het product door ons op de markt werd gebracht of dat dit gebrek op een later tijdstip is ontstaan;
 • ons product is niet vervaardigd voor verkoopdoeleinden of voor enige andere vorm van distributie met een economisch doel, noch vervaardigd of gedistribueerd als onderdeel van de bedrijfsvoering;
 • het defect een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met strikt bindende overheidsvoorschriften;
 • het onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te ontdekken op basis van de huidige wetenschappelijke en technische kennis op het moment dat het product door ons op de markt werd gebracht;
 • wat de fabrikant van een onderdeel betreft, kan het defect worden toegeschreven aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een onderdeel is of aan de instructies van de fabrikant van het product.

2. Voldoen aan de wettelijke garantie-/aansprakelijkheidsverplichtingen en/of betaling door ons of door onze verzekeraar(s) van de vastgestelde schade, geldt als enige en algemene schadevergoeding. Voor het overige dient de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig te vrijwaren.

3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot inbreuken op octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, die het gevolg is van het gebruik van door of namens de klant verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, etc. in de ruimste zin des woords. Indien wij in de met de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst of in onze opdrachtbevestiging verwijzen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften met betrekking tot producten, wordt de afnemer geacht deze te kennen, tenzij hij ons onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Wij zullen hem dan nadere informatie over deze voorschriften verstrekken. De klant verplicht zich zijn afnemers te allen tijde schriftelijk op de hoogte te stellen van bovengenoemde voorschriften.

4. Het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de oorzaak van de schade, behoudens voor de nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

5. Voor gegeven adviezen zijn wij slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, echter tot maximaal de bedongen adviesvergoeding.

6. Indien wij genoodzaakt zijn de goederen van een andere bron te betrekken, gelden de op de transactie van toepassing zijnde (contractuele) bepalingen ook ten opzichte van de andere partij, indien en voor zover wij ons daarop kunnen beroepen.

7. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds en behoudens onze garantieverplichting uit art. 10 zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade aan de klant, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, winstderving of milieuschade, of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

8. Hranipex Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige onrechtmatige, illegale of kwaadwillige inbreuk binnen de organisatie van Hranipex Nederland B.V. op de (elektronische/digitale) gegevens en systemen, ook niet als die inbreuk leidt tot (functies die leiden tot) het vervormen, corrumperen, kopiëren, wissen, vernietigen of vertragen van die gegevens en systemen.

9. De aansprakelijkheid van Hranipex Nederland B.V. is tevens beperkt tot eenmaal de aankoopprijs van het product dat tot de schade heeft geleid.

10. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.

11. Hranipex Nederland B.V. is, in aanvulling op artikel 4, niet aansprakelijk jegens de afnemer in geval van overmacht, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, natuurgeweld, oorlog, terrorisme, sabotage, explosie, overstroming, maatregelen van enige overheidsinstantie, embargo, uitval van grondstoffenaanvoer, staking of arbeidsconflict.

12. Betaling

1. Betalingsvoorwaarden worden per geval met elke individuele klant overeengekomen en zijn altijd onderhevig aan de goedkeuring van een kredietverzekeringsbank.

2. Een betalingstermijn geldt voor de afnemer als een fatale termijn, waarbij de afnemer in verzuim is door de enkele overschrijding van die termijn.

3. Klachten over een factuur of over de daarop in rekening gebrachte zaken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Hranipex Nederland B.V. te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de factuur en de daarop betrekking hebbende zaken volledig te hebben geaccepteerd.

4. Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een rente verschuldigd van 0,5 procent boven de wettelijke rente per maand (+6% op jaarbasis) of gedeelte van een maand dat als een hele maand wordt beschouwd over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum, en alle kosten (met een minimum van +15%), waaronder juridische kosten, verbonden aan de inning van de overeengekomen prijs.

5. Elke betaling door de klant dient eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

6. In het geval dat de klant:

 • failliet wordt verklaard, overgaat tot de overdracht van zijn nalatenschap, surseance van betaling aanvraagt of indien beslag wordt gelegd op zijn gehele vermogen of een deel daarvan;
 • sterft of onder wettelijke dwang is geplaatst;
 • een wettelijke verplichting of een verplichting onder deze algemene voorwaarden niet nakomt;
 • een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de gestelde termijn betaalt;
 • zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk beëindigt of overdraagt, met inbegrip van de overdracht van zijn bedrijf aan een op te richten of bestaande vennootschap, of het doel van zijn bedrijf wijzigt;

zijn wij uitsluitend door het intreden van één der hiervoor genoemde gebeurtenissen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en al hetgeen de afnemer uit hoofde van door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen verschuldigd is, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

13. Kennisgevingsplicht

In het geval dat de klant wettelijk verplicht is om overheidsinstanties of bedrijfsverzekeringen onmiddellijk op de hoogte te stellen nadat is aangetoond dat de klant niet kan betalen, is de klant verplicht om ons op hetzelfde moment en schriftelijk op de hoogte te stellen.

14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen die door ons worden afgeleverd bij de klant of zijn opdrachtgever in overeenstemming met de overeenkomst, of anderszins door de klant worden opgehaald/ontvangen, blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant verschuldigd is uit hoofde van deze overeenkomst of enige daarmee samenhangende overeenkomst, inclusief rente en kosten.

2. Indien de geleverde goederen bij de klant of door de klant worden bewerkt, verwerkt of vermengd, verkrijgen wij de mede-eigendom van de ontstane nieuwe goederen en/of de met de geleverde goederen samengestelde goederen ter waarde van de oorspronkelijk geleverde goederen.

3. De klant is verplicht de geleverde goederen, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk afgescheiden van andere goederen te bewaren zolang de eigendom niet is overgedragen. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, surseance van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van de afnemer, of enige andere tekortkoming van de afnemer, zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de niet of niet geheel betaalde geleverde goederen als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening met het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op vergoeding van schade. De klant is verplicht onmiddellijk mee te werken aan de uitvoering van het eigendomsvoorbehoud.

4. De afnemer dient ons te allen tijde in staat te stellen de onbetaalde en/of verhuurde goederen onmiddellijk terug te vorderen, waar deze zich ook mogen bevinden. De goederen mogen door de afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch de goederen mogen op geen enkele wijze worden bezwaard. Bij doorverkoop van niet betaalde goederen is de afnemer verplicht zich de eigendom voor te behouden en, en zijn afnemer schriftelijk te informeren over het voor Hranipex Nederland B.V. geldende eigendomsvoorbehoud, op ons eerste verzoek alle vorderingen tot het aan ons verschuldigde bedrag in bezitloos pandrecht over te dragen.

15. Retentierecht, schorsing en sanctie

1. Wij hebben het recht van retentie op alle goederen die wij voor of namens de klant houden, ongeacht de oorzaak, zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

2. Wij zijn verplicht om deze goederen te beheren in overeenstemming met goed zakelijk gebruik zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding heeft in geval van vernietiging, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld. Het risico voor de goederen blijft bij de klant.

3. Bij niet, niet juiste of niet tijdige nakoming door de afnemer van enige verplichting uit de overeenkomst tussen partijen, is Hranipex Nederland B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. In geval van schending van de bepalingen van deze overeenkomst verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 per overtreding, evenals een boete van € 1.000 voor elke overtreding elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de verplichting van de klant om de volledige schade die in dit verband wordt geleden te vergoeden.

16. Geschillen en toepasselijk recht

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de wet van 15 december 1971 tot regeling van de tenuitvoerlegging van het op 1 juli 1964 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, TRB 1964 nr. 117 en 1968 nr. 13 (Staatsblad 1971, S780 en S781) en het Weens handelsverdrag van 11 april 1980.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan in feitelijke en juridische zin, zullen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank binnen wiens ressort Hranipex Nederland B.V. is gevestigd, voor zover de wet dit toelaat.

3. In het geval van een geschil is de informatie in onze administratie doorslaggevend, behoudens tegenbewijs.

17. Archivering en diversen

1. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden gearchiveerd.

2. Indien een bepaling van de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Hranipex Nederland B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

Deze AV zijn geldig en zijn van kracht vanaf 1-2-2023.